ارتباط سرعت امواج لرزه اي با قابليت انحلال پذيري سنگ

جهت بررسي اثر امواج بر روي پديده انحلال پذيري، نمونه ها از چهار معدن مختلف در انگلستان جمع آوري گرديده و جمعاً تعداد 2260 آزمايش صورت گرفته است. جهت بررسي آزمايشات فوق نمونه ها در دو سري قبل و بعد از انحلال پذيري مورد آزمايش واقع گرديد كه نهايتاً يك سري روابط تجربي بدست آمده (مدت زمان آزمايش انحلال پذيري در دستگاه سيركولاسيون 90 روز به طول انجاميده است). نتايج نشان مي دهد كه حداقل ميزان انحلال پذيري براي نمونه سنگ آهك هاي ناحيه Derbyshire (065/0%) و حداكثر انحلال پذيري براي نمونه هاي سنگ چاك ناحيه Lincolnshire (65/0%) مي باشد. در اين مقاله نيز نشان داده شده است كه ويژگي هاي فيزيكي فاكتور مهمي در كنترل پديده انحلال پذيري محسوب مي شود بطوريكه حداقل كاهش وزن در نمونه هاي آهكي نواحي Derbyshire و Yorkshire بوده كه از نظر انحلال و ويژگي هاي ژئوتكنيكي خطر در پي سازه ها و اجراي تونل ها غير محتمل به نظر مي رسد. در حالي كه بيشترين كاهش وزن براي نمونه سنگ هاي چاك كرتاسه فوقاني بوده كه از نظر پي سازه هاي هيدروليكي خطر آفرين مي باشد و مقادير بين اين دو از نظر كاهش وزن (انحلال پذيري) براي نمونه آهك ناحيه Lincolnshire نشان داده شده كه از ديدگاه مهندسي بنا نمودن هرگونه سازه زير زميني و هيدروليكي مي تواند با روش تزريق جهت ترميم پي سازه بهبود يابد. در اكثر سنگ ها سرعت موج در حالت اشباع بيشتر از حالت خشك مي باشد، هرچند براساس نتايج بدست آمده پايين ترين ميزان سرعت موج براي نمونه هاي سنگ چاك ناحيه Lincolnshire در حالت اشباع و بالاترين آن در حالت خشك بدست آمده است. توصيف احتمالي براي چنين رفتاري مي تواند مرتبط با فابريك و ساختمان فضاهاي خالي در سنگ باشد. از طرفي مي توان مطرح نمود كه سنگ هاي چاك مورد آزمايش تخلخل غير پيوسته اي بالاي 30% از خود نشان داده، (در حاليكه تخلخل در ساير سنگ ها در حالت اشباع متاثر از تخلخل پيوسته بوده) كه دليل آن اينكه اين فضاهاي خالي (در حالت تخلخل غير پيوسته) كه توسط وجود آب ناشي از اشباع تغيير مكان پيدا نكرده، علاوه بر اين مي توان چنين مطرح نمود كه وجه مشترك بين ناحيه كاملاً اشباع نمونه ها و ناحيه نسبتاً اشباع باعث ايجاد يك زون انتقال كه خود بيانگر يك غير يكنواختي (inhomogeneity) در سنگ مي شود.