نسخه شماره 1- داروی خلط آور
دارو : تمام گیاه پر سیاوش ( Adiantum capillus- veneris )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 2- داروی خلط آور
دارو : گل علف ماهور ( Verbascum thapsus )
مقدر مصرف : 2 تا 5 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 3- داروی خلط آور
دارو : ریشه زنبق ( Iris germanica )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 4- داروی خلط آور
دارو : تمام گیاه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 5- داروی ضد آسم
دارو : تمام گیاه اورمک ( افرادا ) ( Ephedra SPP )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 6- داروی خلط آور ملایم
دارو : گل یا تمام گیاه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 7- داروی خلط آور و آرام کننده سینه
دارو : گل و برگ گیاه پنیرک ( Malva sylvestris )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 8- داروی ضد سرفه
دارو : ریشه ختمی ( Althaea officinalis )
مقدر مصرف :بزرگسالان 4 تا 8 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 9- داروی کم کننده تحریکات سرفه ضد سرفه
دارو : گل یا تمام گیاه ختمی ( Althaea officinalis )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 10- داروی ضد سرفه
دارو : گل شبدر ( Trifolium pratense )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 11- داروی ضد سرفه
دارو : تخم کتان ( Linum usitatissium )
مقدر مصرف :3 تا 6 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 12- داروی ضد سرفه و سینه درد
دارو : گل پنیرک ( Malva sylvestris )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 13- داروی ضد دارو جهت سرفه خونی و خشک
دارو : قدومه ( تودری ) ( Alyssum homolocarpum )
مقدر مصرف :6 تا 9 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 14- داروی جهت معالجه سرفه و عرق زیاد مسلولین
دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis )
مقدر مصرف :0/5 تا 1/5 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 15- داروی ضد برونشیت مزمن
دارو : برگ یا گل اوکالیپتوس ( Eucalyptus globulus )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 16- داروی ضد آسم
دارو : تمام گیاه زوفا ( Hyssopus officinalis )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 17- داروی ضد آسم
دارو : برگ تاتوره ( داتوره ) ( Datura stramonium )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجزیه می شود .
نسخه شماره 18- داروی ضد آسم
دارو : ریشه یا برگ شاهبیزک ( Atropa belladona )
مقدر مصرف :30 تا 100 میلی گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 19- داروی ضد آسم
دارو : برگ بذر البنج ( ژوسیکام ) ( Hyoscyamus niger )
مقدر مصرف :130 تا 320 میلی گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 20- داروی ضد درد گلو و ریه ( برونشیت مزمن ، خلط آور )
دارو : صمغ اوشق ( کما ) ( Dorema ammoniacum )
طرز تهیه : بصورت حب یا امولسیونهای معطر شده توسط اسانس نعناع میل کنید .
نسخه شماره 21- داروی نرم کننده سینه
دارو : عناب ( Ziziphus vulgaris )
مقدر مصرف : 3 تا 5 گرم تا 50 عدد
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 22- داروی نرم کننده سینه
دارو : میوه سپستان ( Cordia myxa )
مقدر مصرف : از 30 عدد تا 90 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 23- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : تمام گیاه پر سیاوش ( Adianthum cappilus -veneris)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 24- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : سیر ( Allium sativum )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 25- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinal)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 26- دارو جهت باز كردن گرفتگی بینی
دارو : تمام گیاه و اسانس گیاه مرزنجوش ( Origanum majorna)
مقدر و روش استعمال : اسانس آن در موقع لزوم در بینی چکانده شود .
برگ : 2-4 گرم آن را که قبل کوبیده شده باشد در یک لیوان آجوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 27- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : گل و ریشه ختمی ( Althaea officinalis )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 28- داروي ضد سرمخوردگي
دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria spccies )
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .


نكته خيلي مهم : ذكر مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين سايت ميباشد و به هيچ عنوان به معناي تجويز يا تكذيب مورد درماني ذكر شده نمي باشد . منبع : پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران .