پيشرفت انسان روز به روز بر اهميت اعداد در زندگي افزوده است. براي آشنايي با اعداد در عربي به جدول زير توجه نمائيد:

عدد

واحد

اثنان

ثلاثه

اربعه

خمسه

سته

سبعه

ثمانيه

تسعه

عشره

هم

خانواده

احد

موحد

مثنی

ثانيا

ثلث

مثلث

ربع

مربع

خامس

خمس

سادس

مسدس

اسبوع

سابع

ثامن

مثمن

تاسع

تاسوعاء

اعشار

عاشوراء

شماره

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مي خواهيم شما را با اعداد 1 تا 12 آشنا كنيم. و مي دانيم در زبان عربي مذكر و مؤنث بودن كاربردي وسيع دارد[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.] اعداد نيز از اين قانون مستثني نيستند و در صورت مذكر و مؤنث بودن به كار مي روند.

1و2

عدد

مذکر

مونث

1

واحد

واحدة

2

اثنان

اثنين

اثنتان

اثنتين3 تا 10

عدد

مذکر

مونث

3

ثلاث

ثلاثه

4

اربع

اربعه

5

خمس

خمسه

6

ست

سته

7

سبع

سبعه

8

ثماني

ثمانيه

9

تسع

تسعه

10

عشر

عشره

اعداد 1 تا 10 كه از يك جزء ساخته شده اند عدد مفرد گفته مي شود

11 و 12

عدد

مذکر

مونث

11

احد عشر

احدي عشره

12

اثنا عشر

اثني عشر

اثنتا عشر

اثنتي عشر

اعداد 11 و 12 از دو جزء تشيل شده اند كه به آنها عدد مركب گفته مي شود. معدود :

به كلماتي كه شمرده مي شوند معدود گفته مي شود. معدود بر وزن مفعول و به معناي شمرده شده است.
يك سال دوازده ماه دارد.
(عدد) (معدود) ( عدد) (معدود)
مثال اعداد از قرآن كريم:

و الهكم الهٌ واحدٌ :‌معبودتان يك خداست (البقره 163)

نكته راجع به عدد 1و2
هر اسم مفردي بر يك بودن دلالت مي كند و هر مثنايي بر «دو» بودن دلالت مي كند. لذا اين دو عدد يك و دو را مي توان پس از اسم مفرد يا مثني براي تأكيد كردن آورد.
مثال :
قرأتُ كتاباً واحداً (مذكر)
قرأتُ مجلّةً واحدةً (مؤنث)
مثال هذانِ كتابانِ اثنانِ
هاتانِ مجلّتانِ اثنتانِ


اما اعداد از 3 تا 10
همراه معدود به كار مي روند. اين اعداد برعكس معدود خود به كار مي روند. يعني براي معدود مذكر با «تاء» و براي معدود مؤنث بدون «تاء» استفاده مي شوند. نقش: متناسب با نياز جمله
شرايط معدود: جمع ومجرور
كاربرد عدد با معدود مذكر:
قراتُ ثلاثةَ كتبٍ
قراتُ ارْبعةَ كُتبٍ
قرأتُ خمسةَ كُتبٍ
قرأتُ ستة كُتبٍ
قرأتُ سبعةَ كُتبٍ
قرأتُ ثمانيةَ كُتبٍ
قرأتُ تسْعةَ كُتبٍ
قرأتُ عشْرةَ كتبٍ
كاربرد عدد با معدود مؤنث:
قرأتُ ثلاثَ مجلاّتٍ
قراتُ اربْع مجلاتٍ
قرآتُ خمسَ مجلاتٍ
قرأتُ ستّ مجلاتٍ
قرأتُ سبْعَ مجلاتٍ
قراتُ ثمانيَ مجلاتٍ
قراتُ تسعَ مجلاتٍ
قرأتُ عشْرَ مجلاّتٍ