طوطی کوتوله جز باهوش ترین طوطیها است که نیاز به مراقبت زیادی دارد درهنگام خرید باید به پرهای این پرنده و سینه وچشمش دقت کافی را کرد ازجمله بیماری های شایعه در این پرنده چشم درد سرما خوردی واسهال اسسسسسست